Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kosik Timmer & Restauratiewerk

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Kosik Timmer & Restauratiewerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Door aanvaarding van de offerte accepteert opdrachtgever onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Offerte en tot stand komen overeenkomst

1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van vier weken.

2. Door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de offerte komt tussen opdrachtgever en Kosik Timmer & Restauratiewerk een overeenkomst tot stand tot het verrichten van de geoffreerde werkzaamheden.

Artikel 3 Verplichtingen van Kosik Timmer & Restauratiewerk

1. Kosik Timmer & Restauratiewerk verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar behoren en zo veel mogelijk conform de door opdrachtgever aangeleverde tekeningen en/of gegeven aanwijzingen uit te voeren.

2. Kosik Timmer & Restauratiewerk zal er naar streven de opgedragen werkzaamheden uiterlijk op de in de offerte aangegeven opleveringsdatum op te leveren. De opleveringsdatum geldt echter als indicatief en is dus niet bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Kosik Timmer & Restauratiewerk zal de in het kader van de overeenkomst aan haar in bewaring gegeven en aan opdrachtgever toebehorende zaken zorgvuldig, dat wil zeggen als een goed huisvader, behandelen.

Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor tijdige ter beschikking stelling van de voor de het werk benodigde gegevens, tekeningen, vergunningen en goedkeuringen.

2. Indien de werkzaamheden elders dan in of nabij de werkplaats van Kosik Timmer & Restauratiewerk worden uitgevoerd zorgt opdrachtgever voor zijn rekening voor aansluitingen voor elektriciteit en beschikbaarheid van drinkwater.

3. Eventuele door opdrachtgever aan te leveren materialen en/of onderdelen dienen door opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het daarvoor door Kosik Timmer & Restauratiewerk aangegeven tijdstip, te worden aangeleverd.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

1. Op alle door Kosik Timmer & Restauratiewerk verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en modellen behoud hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren Zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kosik Timmer & Restauratiewerk.

2. De in het eerste lid bedoelde tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en modellen blijven onvervreemdbaar

Eigendom van Kosik Timmer & Restauratiewerk en dienen op zijn eerste verzoek volledig en direct geretourneerd te worden.

3. Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handeling van lid 1 en 2, is de wederpartij een gefixeerde boete

Verschuldigd van € 5000,00 onverminderd het recht van Kosik Timmer & Restauratiewerk om aanspraak te maken Op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Kosik Timmer & Restauratiewerk om een deel of de gehele opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 7 Prijzen

1. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij uit de offerte anders blijkt of schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van benodigde materialen zoals op het moment van offreren aan Kosik Timmer & Restauratiewerk bekend. Kosik Timmer & Restauratiewerk maakt een voorbehoud voor in offertes genoemde prijzen voor zover het materialen betreft die aan buitengewone prijsschommelingen onderhevig zijn, in welk geval Kosik Timmer & Restauratiewerk zich het recht voorbehoudt om, in plaats van de geoffreerde, de in werkelijkheid betaalde materiaalprijzen in rekening te brengen.

3. Kosik Timmer & Restauratiewerk zal opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen van de offerteprijs door de onder 2. van dit artikel genoemde reden.

Artikel 8 Meer- en minderwerk / extra kosten

1. Kosik Timmer & Restauratiewerk is gehouden om voor de overeengekomen prijs alleen de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren.

2. Eventueel meerwerk wordt aan opdrachtgever doorberekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen, tenzij aanvullend anders overeengekomen.

3. Kosik Timmer & Restauratiewerk is gerechtigd bijzondere extra kosten, waarvan de noodzaak bij het maken van de offerte redelijkerwijs niet waren te voorzien, aan opdrachtgever door te berekenen. Van deze extra kosten zal Kosik Timmer & Restauratiewerk opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Artikel 9 Betaling

1. Van door Kosik Timmer & Restauratiewerk aan opdrachtgever toegezonden facturen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Kosik Timmer & Restauratiewerk is gerechtigd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorschotfacturen te verzenden indien en voor zover de omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of de kostprijs van voor opdrachtgever aangeschafte materialen daar aanleiding toe geeft.

3. De enkele overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn doet verzuim van opdrachtgever ontstaan.

4. Kosik Timmer & Restauratiewerk is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen

5.  Alle door Kosik Timmer & Restauratiewerk ter incasso van openstaande vorderingen op opdrachtgever in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van € 100,=.

Artikel 10 Overmacht

1. Indien en voor zover uitvoering van het overeengekomen werk geheel en gedeeltelijk onmogelijk wordt ten gevolge van omstandigheden die Kosik Timmer & Restauratiewerk bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of behoorde te kennen, en die mitsdien niet voor haar rekening komen, kan opdrachtgever geen nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen.

2. Indien de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet hebben partijen het recht de overeenkomst in onderling overleg te wijzigen, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van wijziging als bedoeld in lid 2 van dit artikel zullen de extra kosten die de wijziging met zich mee brengt als meerwerk voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4. In geval van gehele of gedeeltelijk ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan Kosik Timmer & Restauratiewerk de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden , alsmede de op de werkzaamheden betrekking hebbende kosten waarvan het maken op dat moment reeds onvermijdelijk is geworden.

Artikel 11 Opschorting en intrekken

1. Opdrachtgever is niet toegestaan de aan Kosik Timmer & Restauratiewerk verstrekte opdracht in te trekken, dan wel de uitvoering van de aan Kosik Timmer & Restauratiewerk opgedragen werkzaamheden op te schorten, zonder tegelijkertijd algehele vergoeding van de daardoor door Kosik Timmer & Restauratiewerk te lijden schade aan te bieden.

2. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde schade wordt in elk geval begrepen de verkoopprijs van de ten behoeve van de opgedragen werkzaamheden aangeschafte materialen en grondstoffen en vergoeding van de door de intrekking / opschorting veroorzaakte inkomstenderving.

3. Dit artikel vindt geen toepassing indien de intrekking / opschorting het rechtstreekse en onvermijdelijke gevolg is van aan Kosik Timmer & Restauratiewerk toe te rekenen tekortschieten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Kosik Timmer & Restauratiewerk is niet aansprakelijk voor schade aan, of veroorzaakt door de in verband met de opgedragen werkzaamheden aan haar in bewaring gegeven zaken, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kosik Timmer & Restauratiewerk of door haar ingeschakelde hulppersonen;

2. Kosik Timmer & Restauratiewerk is niet gehouden door opdrachtgever geleden schade te vergoeden voor een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kosik Timmer & Restauratiewerk in het desbetreffende geval dekking geeft.

3. Kosik Timmer & Restauratiewerk is in geen geval aansprakelijk voor gevolg-, omzet- en/of bedrijfsschade, hoe dan ook ontstaan.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

In het kader van de opgedragen werkzaamheden aan opdrachtgever geleverde zaken en materialen blijven eigendom van Kosik Timmer & Restauratiewerk, totdat opdrachtgever geheel en onvoorwaardelijk aan zijn betalingsverplichting jegens Kosik Timmer & Restauratiewerk heeft voldaan.

Artikel 14 Garantie

1. Kosik Timmer & Restauratiewerk garandeert dat in verband met de overeenkomst afgeleverde zaken en opgeleverd timmerwerk de eigenschappen bezitten die opdrachtgever bij normaal gebruik mag verwachten, bij gebreke waarvan opdrachtgever recht heeft op kosteloze reparatie, dan wel, indien reparatie niet mogelijk is of niet in de rede ligt, op kosteloze vervanging.

2. Het recht van opdrachtgever op garantie vervalt indien geconstateerde gebreken aan geleverde zaken en opgeleverd timmerwerk niet aanstonds, doch uiterlijk binnen twee weken na constateren, aan Kosik Timmer & Restauratiewerk worden gemeld, alsmede door het verstrijken van zes maanden na oplevering, een en ander behoudens nadrukkelijk overeengekomen afwijkende garantiebepalingen.

3. De in het eerste lid van dit artikel vermelde garantie omvat niet gebreken waarvan aannemelijk is dat ze veroorzaakt zijn door van normaal gebruik afwijkend gebruik, door ondeskundige of van door Kosik Timmer & Restauratiewerk verstrekte behandelingsinstructie afwijkende behandeling van, dan wel door onvoldoende zorg voor het geleverde product.

4. De garantie omvat niet afwijkingen aan het geleverde met betrekking tot kleur, structuur, slijtvastheid, krimp en dergelijke, welke uit technisch oogpunt en volgens in de branche gebruikelijke normen aanvaardbaar zijn.

5. Kosik Timmer & Restauratiewerk verstrekt geen garantie op producten die gedeeltelijk door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd, vervaardigd of behandeld, tenzij de geconstateerde gebreken zonder twijfel het gevolg zijn van tekortkomingen in het door Kosik Timmer & Restauratiewerk verrichte deel van de werkzaamheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op door Kosik Timmer & Restauratiewerk gesloten overeenkomsten alsmede op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Kosik Timmer & Restauratiewerk en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, echter niet dan nadat is getracht in der minne een voor partijen acceptabele oplossing te vinden.